You are here

Ochrona danych kontaktowych Klientów

Data wejścia w życie: 1 maja 2020 r.
Celem niniejszej informacji o ochronie danych kontaktowych klientów jest zapewnienie osobom reprezentującym firmy naszych klientów informacji na temat przetwarzania i ochrony ich danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych zawiera ogólny opis takiego przetwarzania danych osobowych. W związku z tym nie wszystkie dane podane w niniejszej informacji o ochronie danych kontaktowych klientów mogą w szczególności dotyczyć Państwa przypadku. Ogólnie przetwarzamy Państwa podstawowe dane osobowe, takie jak dane kontaktowe, w celu dokonania transakcji z firmą, którą Państwo reprezentują.

JAKIE MOJE DANE OSOBOWE SĄ CHRONIONE:
Co do zasady:
•  Państwa istotne informacje o personalizacji;
•  informacje o firmie, którą Państwo reprezentują;
•  Państwa dane kontaktowe;
W zależności od Państwa działalności:
•  identyfikatory techniczne
•  zgody, które nam Państwo udzielili
•  dane behawioralne (np. w jaki sposób korzystali Państwo z naszych usług cyfrowych)
•  informacje o Państwach płatnościach
Przykłady atrybutów danych obejmują:
• Państwa imię i nazwisko
• praca i stanowisko
• firma
• adres miejsca zatrudnienia, e-mail, numer telefonu
• nazwy użytkowników i hasła
• zgody na marketing bezpośredni
• dane behawioralne z naszych stron internetowych, reakcje na nasze e-maile marketingu bezpośredniego
• informacje i preferencje dotyczące podróży
• informacje umożliwiające dokonanie płatności kartą kredytową

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Konecranes Plc (spółka założona w Finlandii i będąca spółką dominującą Grupy Konecranes) ponosi ogólną odpowiedzialność i posiada najwyższe uprawnienia decyzyjne. Konecranes Global Corporation (z siedzibą w Finlandii) ponosi ograniczoną odpowiedzialność za scentralizowane systemy/aplikacje IT Grupy Konecranes (w tym podwykonawstwo), jak również za międzynarodowe przekazywanie danych osobowych poza UE/EOG.
Można się z nami skontaktować, wysyłając e-mail na adres data.protection(a)konecranes.com

NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJECIE MOJE DANE OSOBOWE?
Mamy prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na nasz uzasadniony interes do przeprowadzania transakcji z firmą, którą Państwo reprezentują.

DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?
Ogólnie, musimy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby umożliwić przeprowadzenie udanych bezpośrednich i pośrednich transakcji handlowych z firmą, którą Państwo reprezentują, takich jak przyjmowanie zamówień oraz dostawa produktów i usług (bezpośrednio), jak również rozwój naszych wewnętrznych procesów i systemów wspierających takie transakcje (pośrednio).
W szczególności Państwa dane są wykorzystywane w następujących celach:
1) rozwój biznesu i sprawozdawczość;
2) zarządzanie jakością;
3) badania i rozwój produktów i usług;
4) produkcja, zarządzanie, utrzymanie oraz badania i rozwój procesów, usług informatycznych i infrastruktury;
5) działania marketingowe;
6) działalność handlowa;
7) zarządzanie relacjami z klientami („CRM”);
8) produkcja produktów;
9) dostawa produktów i usług
(w tym dostęp do kanałów cyfrowych Grupy Konecranes oraz rejestry szkoleń produktowych/usługowych odbytych przez osoby ds. kontaktów z klientem);
10) fakturowanie, opodatkowanie i powiązane transakcje finansowe;
11) zapewnienie integralności środowiska i procesów biznesowych Grupy Konecranes (w tym monitorowanie systemu/bezpieczeństwa w celu zapobiegania lub kontroli nadużyć, w zależności od potrzeb);
12) podstawowe badania klientów (w tym osób ds. kontaktów z klientami, jeżeli jest to konieczne);
13) organizowanie imprez;
14) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników (w tym osób ds. kontaktów z klientami);
15) archiwizowanie nieaktywnych danych osobowych dla innych celów użytkowania i określonych zasad przechowywania;
16) realizowanie i/lub obrona praw i obowiązków przedsiębiorstwa;

Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe do poprawy obsługi klienta oraz rozwoju produktów i usług poprzez analizę Państwa zainteresowań. Na podstawie danych zebranych w związku z naszą komunikacją i interakcjami z Państwem, możemy analizować potrzeby w zakresie dalszego zarządzania relacjami z klientami i/lub działań związanych ze sprzedażą.
Możemy kategoryzować klientów i osoby kontaktujące się z klientami w oparciu o zebrane dane w celu lepszego ukierunkowania naszych usług na klienta. Może to obejmować ukierunkowanie na marketing, badania satysfakcji i komunikację związaną ze sprzedażą. Kategoryzacja klientów częściowo opiera się na automatycznym podejmowaniu decyzji. Na przykład, możemy Państwa automatycznie skategoryzować na podstawie Państwa reakcji na nasze wiadomości marketingowe. Nasz zautomatyzowany proces podejmowania decyzji nie wywołuje jednak żadnych skutków prawnych ani skutków podobnych do tych, które są dla Państwa istotne. Nasza kategoryzacja odbywa się na poziomie ogólnym i do celów kategoryzacji wykorzystujemy tylko ograniczoną liczbę Państwa danych osobowych.

JAKIE MAM KORZYŚCI Z PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych umożliwia i wspiera Państwa w wypełnianiu obowiązków służbowych związanych z transakcjami handlowymi między nami a firmą, którą Państwo reprezentują.

JAKIE MAM PRAWA?
Zawsze mają Państwo prawo:
• sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych ze względu na nasz uzasadniony interes;  oraz („JEŻELI JEDNAK ZGODNIE Z BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA OCHRONY DANYCH, KONECRANES PRZEPROWADZIŁA JUŻ WCZEŚNIEJ DOKŁADNY TEST BILANSUJĄCY, OCENIAJĄCY PAŃSTWA PRAWA I KORZYŚCI KONECRANES, A TYM SAMYM NALEŻYCIE UWZGLĘDNIAJĄCY I ZABEZPIECZAJĄCY PAŃSTWA PRAWA I WOLNOŚCI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.”)
• zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości i materiałów dotyczących marketingu bezpośredniego.
W każdej chwili mają Państwo również prawo:
• uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych;
• sprawdzić poprawność swoich danych osobowych;
• na Państwa prośbę, zmienić, zmodyfikować lub usunąć swoje niekompletne, niedokładne lub nieaktualne dane osobowe;
• ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonych sytuacjach;
• być zapomnianym przez nas w określonych sytuacjach; oraz
• złożyć skargę do organu nadzorczego.
Mogą Państwo skorzystać z tych praw, wysyłając nam e-mail na adres data.protection(a)konecranes.com lub wypełniając formularz.

Wstęp
Dane kontaktowe
Czynności związane z ochroną danych

Konecranes przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do ochrony danych osobowych, prosimy przejść na następną stronę.
• Żądanie poprawienia niedokładnych danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
• Żądanie usunięcia swoich nieaktualnych lub nieaktualnych danych osobowych.
• Żądanie dostępu do swoich danych osobowych (= otrzymanie kopii swoich danych osobowych).
• Skorzystanie z prawa do przeniesienia.
• Całkowite sprzeciwienie się przetwarzaniu swoich danych osobowych w całości.
• Całkowite sprzeciwienie się przetwarzaniu swoich danych osobowych.
• IMIĘ ?
• NAZWISKO
• TELEFON
• ULICA
• FIRMA
• MIASTO
• KOD POCZTOWY
• KRAJ - brak -
• STAN/PROWINCJA
• OSOBA KONTAKTOWA W KONECRANES
• E-MAIL DO OTRZYMYWANIA AKTUALNYCH INFORMACJI NA TEMAT WNIOSKU O OCHRONĘ DANYCH?
• E-MAIL UŻYWANY DO KONTAKTU Z KONECRANES?

JAKIE NEGATYWNE SKUTKI MOŻE MIEĆ DLA MNIE PRZETWARZANIE? JAK MOŻNA ZŁAGODZIĆ TAKIE SKUTKI?
Zgodnie z wymogami obowiązkowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przeprowadziliśmy dokładną analizę zagrożeń, jakie może stwarzać przetwarzanie danych kontaktowych klientów dla ich praw i wolności.

Podobnie jak w przypadku każdego przetwarzania danych, również w naszej firmie możliwe są pewne zagrożenia związane głównie z:
• poziomem poufności Państwa danych osobowych;
• ogólnymi kwestiami bezpieczeństwa danych; oraz
• niemożnością uzyskania dostępu do naszych systemów i usług.
Uznano jednak, że takie ryzyko, jak i możliwość jego wystąpienia jest niewielka. Co więcej, aktywnie ograniczamy takie ryzyko m.in.
• stale szkoląc nasz personel,
• zapewniając i przygotowując szczegółowe instrukcje, oraz
• wdrażając i wzmacniając nasze praktyki w zakresie bezpieczeństwa danych.
SKĄD SĄ ZBIERANE I POZYSKIWANE MOJE DANE?
Zbieramy Państwa dane osobowe:
• bezpośrednio od Państwa, np. podczas rejestracji do naszych usług cyfrowych, udziału w spotkaniu handlowym lub rozmowy telefonicznej z nami;
• od Państwa przełożonych lub kolegów z pracy;
• od naszych własnych pracowników lub partnerów biznesowych; oraz
• w ograniczonym zakresie, obserwując Państwa zachowanie w naszych usługach cyfrowych.
CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ WYSYŁANE POZA UE/EOG?
Tak, (robimy to na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych lub standardowych klauzuli umownych Komisji Europejskiej (dotyczących rodzaju administratora danych dla przetwarzającego, decyzji Komisji Europejskiej 2010/87/UE)) lub stosujemy odpowiednie zabezpieczenia dla takich międzynarodowych transferów danych). W zależności od przypadku możemy przekazywać dane osobowe użytkownika poza UE/EOG:
• wewnątrz naszej grupy firm, a także naszym zewnętrznym partnerom biznesowym, którzy świadczą dla nas usługi.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących krajów w celu ich przetwarzania:
Australia
Austria
Bangladesz
Belgia
Brazylia
Kanada
Chile
Chiny
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Indie
Indonezja
Włochy
Japonia
Korea
Łotwa
Litwa
Malezja
Meksyk
Maroko
Holandia
Nowa Zelandia
Norwegia
Peru
Filipiny
Polska
Portugalia
Katar
Rumunia
Rosja
Arabia Saudyjska
Singapur
Słowacja
Słowenia
RPA
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Tajlandia
Turcja
Ukraina
Wielka Brytania
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Stany Zjednoczone Ameryki
Wietnam

KTO JESZCZE PRZECHOWUJE MOJE DANE OSOBOWE
Korzystamy z usług wiarygodnych podwykonawców (zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych zawsze wymagamy, aby nasi dostawcy usług w zakresie przetwarzania danych osobowych zawierali z nami wiążące umowy o przetwarzaniu danych (np. zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia GDPR), aby zapewnić nam np. usługi informatyczne umożliwiające przetwarzanie naszych danych osobowych - usługi te obejmują m.in. udostępnianie różnej infrastruktury, oprogramowania i aplikacji wykorzystywanych rutynowo do przetwarzania danych kontaktowych w ramach globalnych grup przedsiębiorstw.

KTO JESZCZE OTRZYMA MOJE DANE OSOBOWE?
Z reguły nie ujawniamy Państwa danych bez naszej faktycznej kontroli, chyba że wymagają tego przepisy prawa, np. wystąpi o to sąd, Policja lub inny organ ścigania.
Ponadto Państwa dane mogą być ujawniane w ograniczonym zakresie naszym zaufanym partnerom biznesowym.

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONE SĄ MOJE DANE?
Państwa dane osobowe są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed przypadkowym i/lub bezprawnym dostępem, zmianą, zniszczeniem lub innym przetwarzaniem, łącznie z nieautoryzowanym ujawnieniem i przekazaniem Państwa danych osobowych.
Takie środki obejmują między innymi odpowiednie ustawienie zapór sieciowych, odpowiednie szyfrowanie telekomunikacji i wiadomości, a także korzystanie z bezpiecznych i monitorowanych urządzeń i serwerowni. Bezpieczeństwo danych ma szczególne znaczenie w przypadku zatrzymywania systemów i usług informatycznych przez osoby trzecie (np. podwykonawców przetwarzających dane) dostarczające i wdrażające systemy i usługi informatyczne.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych są odpowiednio przestrzegane w zakresie zarządzania dostępem do systemów informatycznych oraz monitorowania dostępu do systemów informatycznych. Pracownicy przetwarzający Państwa dane osobowe w ramach swoich zadań są przeszkoleni i odpowiednio poinstruowani w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.

JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE I WYKORZYSTYWANE MOJE DANE OSOBOWE?
Maksymalnie 10 (dziesięć) lat licząc od ostatniej transakcji handlowej, w której Państwo uczestniczyli.
Ponadto, w zależności od sytuacji, możemy być zmuszeni do rozszerzenia zakresu przechowywania Państwa danych osobowych ze względu na ustalenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych lub przeprowadzenie naszych wewnętrznych dochodzeń.

CZY MOŻNA PRZEPROWADZIĆ TRANSAKCJE BEZ PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Podanie Państwa danych osobowych nie jest ustawowo wymagane, ale pewne dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia transakcji handlowej (np. zawarcia umowy handlowej).