You are here

Metoda oceny ryzyka i zaleceń

Podejście stosowane w ramach naszych Programów serwisowych dla suwnic

Bazując na globalnej sieci wykwalifikowanych techników lokalnych oraz naszej autorskiej Metodzie oceny ryzyka i zaleceń, stosujemy unikalne, oparte na konsultacjach podejście do zagadnień konserwacji suwnicy.

Podczas stosowania Metody oceny ryzyka i zaleceń każdy element jest poddawany ocenie stanu. Wady, awarie i niezgodność z wymogami są dokumentowane i przypisuje się im jeden z trzech rodzajów ryzyka: ryzyko dla bezpieczeństwa, produkcyjne lub nieokreślone. Ponadto można zidentyfikować szereg możliwości ulepszeń. Określane są zalecane działania, które są następnie omawiane z klientem.

Najpoważniejszy rodzaj ryzyka, ryzyko dla bezpieczeństwa, oznacza zagrożenie obrażeniami ciała lub podobne niebezpieczeństwo. Jeżeli wykryte zostaje ryzyko dla bezpieczeństwa, eksploatacja sprzętu nie jest bezpieczna do momentu wykonania napraw lub przywrócenia go do akceptowalnego stanu w inny sposób. Ryzyko produkcyjne oznacza zagrożenie zakłóceniem lub przerwaniem produkcji w wyniku potencjalnej awarii części. Ryzyko nieokreślone to opis sytuacji, kiedy na skutek konfiguracji urządzenia lub innych przeszkód w ramach świadczonych usług nie można zweryfikować stanu elementu na drodze kontroli wzrokowej. W przypadku wystąpienia ryzyka nieokreślonego zwyczajowo zalecamy bliższe zbadanie danego podzespołu z wykorzystaniem produktu Usług doradczych.

Niezależnie od wykonywanej usługi, Metoda oceny ryzyka i zaleceń firmy Konecranes stanowi podstawę naszych kontroli i konsultacji, a jej efektem jest lista udokumentowanych problemów z zakresu bezpieczeństwa i produkcji, wymagających podjęcia działań.