You are here

suwnica remontowa – obciążenie

suwnica remontowa

obciążenie

Rys. 5 Żuraw ścienny

suwnica remontowa: suwnica niebędąca w ciągłej eksploatacji, a używana jedynie sporadycznie lub okresowo.

zwykła eksploatacja suwnicy: praca suwnicy z obciążeniem poniżej 85% obciążenia nominalnego i maksymalnie 10 cyklami podnoszenia na godzinę (poza pojedynczymi operacjami).

osoba wyznaczona: osoba wybrana lub przydzielona przez pracodawcę (lub jego pełnomocnika), uważana za kompetentną do wykonywania określonych zadań.

stabilizator: urządzenie wyrównujące nierówne naprężenia liny.

ruch wciągnika: ruch używany do opuszczania lub podnoszenia ładunków.

punkt dryfu: pozycja na kontrolerze ręcznym lub wyłączniku głównym ruchu, która utrzymuje rozwarty hamulec po odłączeniu prądu silnika. Umożliwia to bieg z rozpędu.

lokalizacje klasy I: stężenie łatwopalnych oparów lub gazów w takich lokalizacjach może być dostatecznie duże do wytworzenia mieszaniny palnej lub wybuchowej.

lokalizacje klasy II: obszary niebezpieczne z powodu występowania palnych pyłów.

lokalizacje klasy III: obszary niebezpieczne z powodu występowania w powietrzu łatwopalnych włókien lub opiłków, choć stężenie takich włókien lub opiłków zazwyczaj jest za niskie do wytworzenia mieszaniny palnej.

ogranicznik: urządzenie aktywowane przez określony ruch lub częściowo przez wciągnik, pomost suwnicy lub wózek, mające na celu ograniczanie ruchu.

suwnica konsolowa: suwnica o ramie wysięgnikowej, na której może się znajdować wózek, podtrzymywana przez kolumny budynku lub ścianę boczną. Suwnica tego typu przesuwa się po szynach przytwierdzonych do kolumn lub ściany bocznej.

hak z zapadką bezpieczeństwa: hak wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne w pobliżu gardzieli haka.

ekstremalna eksploatacja suwnicy: zwykła lub intensywna eksploatacja suwnicy przy nieprawidłowych warunkach pracy.

bęben: cylindryczny element, wokół którego nawijane są liny podczas opuszczania lub podnoszenia ładunku.

blacha zamykająca: element stalowy łączący końce dźwigarów pomostu i zapewniający utrzymanie prostopadłości elementów pomostu suwnicy.

element odsłonięty: niebezpieczny przedmiot pozbawiony izolacji lub osłony, który może zostać dotknięty przez nieuwagę.

noga suwnicy bramowej: element stalowy, na którym opiera sie dźwigar suwnicy.

lokalizacje niebezpieczne (ograniczone): w takich miejscach może występować zagrożenie pożarem lub wybuchem. Takie lokalizacje są dzielone na klasy w zależności od właściwości łatwopalnych cieczy, gazów, oparów, włókien lub pyłów, jakie mogą być obecne w takich miejscach, oraz ryzyka występowania tych substancji w ilości lub stężeniu stwarzającym zagrożenie wybuchem lub zapłonem (patrz krajowe przepisy elektryczne, ANSI/NFPA 70).

urządzenia podnoszące (podhakowe): magnesy, czerpaki, chwytaki i inne urządzenia niezbędne dla sprawnego przenoszenia określonych ładunków. Nie są one trwale połączone z linami wciągnika. Masę takich urządzeń trzeba wliczać do obciążenia znamionowego.

intensywna eksploatacja suwnicy: regularna i rutynowa eksploatacja suwnicy powyżej 10 cykli podnoszenia na godzinę lub z obciążeniem od 85% do 100% obciążenia znamionowego.

wciągnik: urządzenie używane do wciągania i opuszczania ładunków.

obciążenie: całkowity ciężar umieszczony na haku.