You are here

PRZECIĄŻENIE – OBCIĄŻENIE KÓŁ, WÓZEK

PRZECIĄŻENIE — Każde obciążenie haka przekraczające obciążenie znamionowe suwnicy.

ŚREDNICA PODZIAŁOWA — Odległość od środka do środka liny obłożonej na obwodzie bębna lub krążka linowego, mierzona przez środek bębna lub krążka.

HAMOWANIE PRZECIWPRĄDOWE — Obsługiwanie kontrolera w taki sposób, aby przed zatrzymaniem obrotów silnika nastąpiło odwrócenie biegunowości prądu zasilającego silnika lub kolejności faz, powodujące powstanie przeciwnego momentu obrotowego działającego jak hamulec.

PRZEKAŹNIK PRZECIWPRĄDOWY — Przekaźnik prądowy na panelu sterowania pomostu lub wózka, wykrywający prąd w obwodzie wtórnym silnika prądu przemiennego i ograniczający odwrotny moment obrotowy silnika do pierwszego punktu sterowania, dopóki silnik nie zatrzyma się. W przypadku panelu sterowania prądem stałym przekaźnik pełni tę samą funkcję poprzez utworzenie opatentowanego obwodu czujnika na tworniku silnika. (Czasami jest nazywany przekaźnikiem antyprzeciwprądowym).

SZYNA NA DŹWIGARZE — Szyna podtrzymywana przez dźwigary pomostu. Przesuwa się po niej wózek.

SZYNA TOROWISKA SUWNICY — Tor podtrzymywany przez belki podsuwnicowe, po których przesuwa się suwnica.

PRAWY KONIEC — Określenie części lub wymiarów leżących na prawo od linii środkowej rozpiętości suwnicy, patrząc w stronę dźwigara z napędem.

NAPIĘCIE WTÓRNE — Napięcie obwodu otwartego indukowane na wirniku nieruchomego silnika pierścieniowego, mierzone na pierścieniach ślizgowych przy napięciu nominalnym na zwoju pierwotnym (stojana).

WAŁ NAPĘDOWY (WAŁ PROSTOPADŁY) — Jeden z wałów biegnących przez całą długość pomostu, służących do przekazywania momentu obrotowego z silnika do kół na każdym z końców pomostu.

CIĄGNIĘCIE POD KĄTEM — Część siły ciągnącej liny wciągnika działająca poziomo, gdy liny wciągnika nie są obsługiwane idealnie pionowo.

ROZPIĘTOŚĆ — Odległość pozioma między osiami szyn torowiska suwnicy.

URZĄDZENIE POWROTNE — Urządzenie wbudowane w nadajnik radiowy lub kasetę sterowniczą, wyłącznik główny lub przycisk, powodujące automatyczny powrót do pozycji neutralnej po zwolnieniu przez operatora.

MOMENT OBROTOWY WIRNIKA ZABLOKOWANEGO — Minimalny moment obrotowy wytwarzany przez silnik klatkowy w stanie spoczynku we wszystkich pozycjach kątowych wirnika przy nominalnym napięciu i nominalnej częstotliwości. Nie dotyczy silników pierścieniowych.

GÓRNY MOMENT UTYKU SILNIKA — Maksymalny moment obrotowy, jaki silnik klatkowy lub pierścieniowy może rozwinąć przy napięciu znamionowym i częstotliwości znamionowej bez gwałtownego spadku prędkości.

MOMENT OBROTOWY SILNIKA PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU — Moment obrotowy rozwijany przez silnik elektryczny (prądu przemiennego lub stałego) w celu wytworzenia mocy znamionowej przy prędkości znamionowej pełnego obciążenia.

DOLNY MOMENT UTYKU SILNIKA — Minimalny moment obrotowy, jaki silnik klatkowy lub pierścieniowy może rozwinąć podczas przyspieszania od stanu spoczynku do prędkości, przy której występuje górny moment utyku silnika. W przypadku silników klatkowych o poślizgu wynoszącym co najmniej 8% górny moment utyku silnika, dolny moment utyku silnika i moment startowy są sobie równe i występują przy zerowej prędkości.

ZETKNIĘCIE ZBLOCZY — Niezamierzony kontakt fizyczny zblocza hakowego i zblocza górnego lub dowolnej innej części wózka.

PRZEPONA — Jedna z płyt pionowych łączących górne i dolne pasy dźwigara.

ROZSTAW KÓŁ — Odległość między osiami najdalej od siebie oddalonych kół jezdnych suwnicy lub wózka, mierzona równolegle do szyny.

OBCIĄŻENIE KOŁA SUWNICY — Statyczna siła pionowa działająca na dowolne z kół pomostu za sprawą łącznie obciążenia znamionowego, ciężaru wózka i ciężaru pomostu przy takim ustawieniu wózka na pomoście, aby uzyskać maksymalne obciążenie.

OBCIĄŻENIE KOŁA WÓZKA — Statyczna siła pionowa działająca na dowolne z kół za sprawą obciążenia znamionowego i ciężaru wózka.